Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật

liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2338/KH-BTP ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" (sau đây gọi là Cuộc thi), căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-BTP ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ như sau:

I.              TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1.    Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"

2.    Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường internet, không giới hạn về phạm vi địa lý

3.    Đối tượng: Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam.

II.           NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1.    Nội dung thi:

Các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách cùa Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực.

2.    Thời gian và hình thức tổ chức Cuộc thi:

2.1  Thời gian thi:

Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 25/10/2020 đến 24h ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

2.2.        Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đặt banner trên Công Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cổng/Trang thông tin điện tử của một số đơn vị liên quan.

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​