​​

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Địa chỉ: ​1146 Budapest, XIV.Kerület Thököly u.41

Điện thoại: (+361) 342 5583, 342 9922

Fax: (+361) 3528798

Email: vp_budapest@yahoo.com; vp-budapest@mofa.gov.vn

Website: www.vnembassy-budapest.mofa.gov.vn​

1. Văn phòng:

- Điện thoại:           (+361) 342 5583

- Email: vp_budapest@yahoo.com; vp-budapest@mofa.gov.vn

2. Lãnh sự:

- Điện thoại:           (+361) 342 9922

- Email:       consularhu@gmail.com

​​Danh sách cán bộ nhân viên sứ quán:

1.  Nguyễn Thị Bích Thảo - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

2. Ông Nguyễn Việt Tuấn - Tham tán, Người thứ hai

3. Tống Thị Thanh Thủy - Bí thư thứ Nhất

4. Ông Nguyễn Tuấn Việt - Bí thư thứ Nhất

5. Ông Nguyễn Lương Bằng - Bí thư thứ Nhất

6.  Lê Hà Anh Thơ - Bí thư thứ Hai

7.  Vũ Thị Thái - Nhân viên

8. Ông Trịnh Quốc Tường - Nhân viên

9.  Nguyễn Thị Hương – Nhân viên​


3. Bộ phận Thương vụ:

​​​- Địa chỉ: 1147 Budapest, Miskolci ut 89

- Điện thoại:  (+361) 261 6361

- Email: hu@moit.gov.vn

1. Ông Phạm Văn Công - Tham tán Thương mại

2. Ông Trần Ngọc Hà - Bí thư thứ Nhất Thương mại


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​