​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

-         Hiệp định Tránh đánh thuế trùng;

-         Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư;

-         Hiệp định Tương trợ tư pháp;

-         Hiệp định Hợp tác chống tội phạm có tổ chức;

-         Hiệp định Hợp tác kinh tế;

-         Hiệp định khung về Hợp tác phát triển;

-         Hiệp định Hợp tác nông nghiệp;

-         Hiệp định Hợp tác khoa học - công nghệ;

-         Thoả thuận Hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế - Giao thông Hung-ga-ri;

-         Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao;

-         Hiệp định hợp tác về Môi trường;

-         Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Tư pháp và thực thi pháp luật Hung-ga-ri về nhập cư và quốc tịch;

-         Hiệp định khung về Hợp tác năng lượng.

-         Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri về dẫn độ tội phạm

-         Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri về chuyển giao người bị kết án phạt tù

-          Thỏa thuận Hợp tác đào tạo, nghiên cứu, pháp quy và kỹ thuật trong sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hung-ga-ri

-          Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hung-ga-ri trong lĩnh vực quản lý nước

-          Bản Ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri

-         Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thể dục, thể thao

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​